Prohlášení webu

Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) platí pro užívání portálu www.detska-pohotovost.cz. Tyto Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti osobužívajících tento portál.

Uživatel tohoto portálu www.detska-pohotovost.cz je srozuměn s tím, že publikované informace a názory mají za cíl přiblížit veřejnosti dětská onemocnění a jejich možné řešení.

Uživatel bere na vědomí, že tento portál www.detska-pohotovost.cz slouží pouze jako edukativní a lékařskou praxi popularizující informační zdroj a v žádném případě nelze jeho obsah považovat za poskytování zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Uživatel je srozuměn s tím, že obsah tohoto portálu www.detska-pohotovost.cz nenahrazuje poskytnutí zdravotní péče a jeho provozovatel neodpovídá za žádné zdravotní ani jiné komplikace vzniklé jeho uživatelům. V případě zdravotních obtíží doporučuje provozovatel uživateli vyhledání odborné lékařské pomoci v některém ze zdravotnických zařízení poskytujícím zdravotní služby.

Vstupem na portál www.detska-pohotovost.cz uživatel stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek.

Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetové adrese www.detska-pohotovost.cz

V Praze, dne 1.7.2017